BANKOVNI KREDITI

Kako ostvariti najpovoljniji bankovni kredit. Svi bankovni krediti na jednom mjestuStranica je u izradi

Dugogodišnje iskustvo djelatnika u radu sa kreditima svih banaka.


Individualni pristup svakom klijentu i maksimalna posvećenost za pronalaženje najboljeg rješenja
Osiguranje poslovanja

 • Osigurajte se od profesionalnih odgovornosti,
 • Osigurajte svoje djelatnike,
 • Osigurajte svoju imovinu

Neznatnim mjesečnim ulogom ostvarite financijsku sigurnost svog poslovanja. Na vrijeme se osigurajte od neželjenih događaja i posljedica koje mogu uništiti čitavo poslovanje firme.

Nema bolje financijske investicije u sigurnu budućnost i održanje firme nego što je to osiguranje.

Nazovite nas i dogovorite svoj termin(u vaš ured ili naš centar) sa ekspertima iz osiguranja i financijskog savjetovanja.
OSIGURANJE OD PROFESIONALNIH ODGOVORNOSTI

Za financijsku sigurnost dugoročnog poslovanja  nužno je osiguranje od profesionalnih odgovornosti.  Nazovite nas i detaljno ćemo vam obrazložiti zašto je ovo osiguranje najbolji izbor za vas.


Osnovna vrsta osiguranja je:

Opća odgovornost prema trećim osobama
(osiguranje od građansko-pravne izvanugovorne odgovornosti osiguranika za oštećenje ili uništenje stvari kao i za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe)

Tim osiguranjem pokrivena je odgovornost iz djelatnosti osiguranika (koja je naznačena u ponudi i polici osiguranja) iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa, ili drugog svojstva kao izvora rizika koji isto tako moraju biti navedeni u ponudi i polici osiguranja

Dodatno je moguće ugovoriti i:
 • odgovornosti prema vlastitim djelatnicima

Obje ove vrste osiguranja mogu biti dopunjene
 • odgovornošću za imovinsku štetu u širem smislu (eng. pure financial loss) odnosno za štete koje nisu nastale ni povredom tijela ili zdravlja neke osobe, ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari.

Nadalje, tu je  i pokriće profesionalne (ugovorne) odgovornosti za:
 • javne bilježnike
 • knjigovođe / računovođe
 • organizatore paket aranžmana
 • posrednike u prometu nekretnina
 • revizore i revizorska društva
 • stalne sudske vještake
 • stečajne upravitelje
 • zastupnike u osiguranju

Jednostavno uz mali mjesečni iznos ostvarite financijsku sigurnost svog poslovanja od nenadanih događaja.

Pogodnosti kod ugovaranja polica životnog osiguranja djelatnika firme
(u slučaju nezgode na radu i štednje u korist firme te ostale pogodnosti)

Premije osiguranja života koje poslodavac uplati za svoje radnike smatraju se porezno priznatim rashodom
Prema odredbama Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 46/97, 116/99 i 11/02), životna se osiguranja razvrstavaju na osiguranje života i rentna osiguranja. Police osiguranja u pravilu su dugoročne i zaključuju se na razdoblje od 10, 15, 20, 30 godina ili doživotno, ovisno o pristupnoj dobi osobe koja se osigurava.

 Ugovaratelji osiguranja života mogu biti pravne i fizičke osobe, a osiguranici isključivo fizičke osobe. Pravo na osiguranu svotu ima samo korisnik osiguranja, a korisnika određuje ugovaratelj osiguranja.
 
U slučaju grupnih osiguranja koje zaključuju poslodavci za svoje radnike, korisnici osiguranja mogu biti sami djelatnici odnosno radnici. Odredbama čl. 12. st. 2. t. 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/01 – u nastavku teksta: Zakon) propisano je da se primicima od nesamostalnog rada smatraju i premije osiguranja koje poslodavci uplaćuju za svoje zaposlenike i druge osobe na osnovi osiguranja života, dopunskog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja imovine. Vezano na ove odredbe, Ministarstvo financija, Porezna uprava je u više navrata tijekom prethodnih godina dala više tumačenja čiji smisao vrijedi i danas. Naime, ako poslodavci na svoj teret i iz svojih sredstava osiguravaju radnike (životno osiguranje), a ujedno su korisnici osiguranja i kao takvi navedeni u polici osiguranja, uplaćene premije osiguranja smatraju im se porezno priznatim rashodom pri utvrđivanju dobiti kad su poslodavci pravne osobe - obveznici poreza na dobit, odnosno dohotka kad su poslodavci fizičke osobe. U tom slučaju zaposlenicima se po toj osnovi ne utvrđuje dohodak.

Isplata osigurane svote od osiguravatelja tim poslodavcima smatrat će se ostvarenim prihodom odnosno primitkom poslodavca i podlijegat će porezu na dobit odnosno porezu na dohodak u poreznom razdoblju kada će biti ostvarena ta isplata.

 U slučaju kad poslodavac isplaćuje nasljedniku osiguranu svotu ostvarenu od osiguravatelja (radi smrti svoga radnika), obvezan je ukupnu isplatu tretirati primitkom od nesamostalnog rada umrlog radnika. U trenutku isplate i istodobno s isplatom te svote nasljedniku, oporezivanje se obavlja na način kako je na osnovi prijašnjeg rada ostavitelja koji pritječe nasljedniku koji je naznačen u polici. propisano odredbama čl. 33. st. 1.-4. Zakona odnosno odredbama čl. 33. st. 5.–6. Zakona i to kao primitak Međutim, ako poslodavci na svoj teret i iz svojih sredstava kao ugovaratelji osiguranja osiguraju radnike osobu (njihovog nasljednika) ili pak ako je u polici osiguranja navedeno da je za slučaj smrti zaposlenika zakonski nasljednik ili neka druga osoba naznačena kao takva u polici, tada se po toj osnovi utvrđuje dohodak i to od nesamostalnog rada zaposlenika koji podliježe oporezivanju. U tom slučaju se uplaćene premije osiguranja tijekom cijelog razdoblja osiguranja smatraju primicima od nesamostalong rada tih zaposlenika, a iz kojih je poslodavac, u trenutku uplata premije obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti Zakona. Dakle uplaćene premije smatraju se primitkom od nesamostalnog rada i podliježu oporezivanju. (osiguranike), a kao korisnike osiguranja navedu zaposlenike ili za slučaj njihove smrti neku drugu fizičku porez na dohodak kao porez po odbitku, a na način propisan odredbama čl. 33. st. 1.-4. odnosno st. 5.–6. Uplaćene premije osiguranja se i u tom slučaju smatraju porezno dopustivim rashodima odnosno izdacima poslodavca

Firma koja ugovori policu za svoje djelatnike u svakom pogledu ima pravo mjenjat osiguranika po polici osiguranja u slučaju odlaska djelatnika iz firme.

U slučaju da se dogodi nesretni slučaj djelatniku osiguranje pokriva ležanje u bolnici,invalidnost,radnu nesposobnost i 15 težih bolesti

Htio bih naglasit u slučaju radne nesposobnosti djelatnika osiguranje u ovom slučaju oslobađa    firmu daljnjeg plaćanja police do isteka ugovora nakon kojeg novac ostaje firmi (ili ako firma odlući drukčije)
Obzirom da je firma platitelj osiguranja u slučaju smrti djelatnika novac ostaje firmi a prema odluci firme novac može bit isplaćen obitelji djelatnika.

Za djelatnike koji rade visoko rizične poslove firma može ugovorit do 400 % isplatu osigurane svote u slučaju smrti.
Policu osiguranje moguće je uplatit jednokratno,ili višekratno

Ujedno htio bih naglasit da je polica vrijednosni papir koji se može u bilo kojem momentu založit za dobivanje kredita ako je prošlo više od 3 godine prema otkupnoj vrijednosti

Minimalnu policu osiguranja moguće je po djelatniku ugovorit sa svim pokrićima već od 25 eur mjesećno

Osigurajte sebe i svoje djelatnike već danas da sutra ne bi bilo prekasno